LOGO - Den stavebnictví COP21

O udržitelném stavebnictví na COP21

Pasivní dům
Energetická efektivita
COP21
SDGs
Cíle udržitelného rozvoje
Změna klimatu
Urbanizace

Budoucnost patří nízkoenergetické výstavbě

Na světové Klimatické konferenci v Paříži proběhl první Den stavebnictví. Konal se 3. prosince 2015 a jeho cílem bylo poskytnout příležitost k zesílení spolupráce mezi všemi členskými zeměmi.  

Stavební sektor zanechává za sebou významnou ekologickou stopu, kterou je nutné radikálně snižovat. Dobrá zpráva je, že možnosti řešení existují a dobře rezonují s výzvami klimatické změny. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21) má ambici přimět zúčastněné reprezentanty stavebního sektoru ke globální spolupráci. Globální aliance pro budovy a stavebnictví usiluje o posílení vzájemné informovanosti, sdílení znalostí a zkušeností, generovaných vládami, byznysem i občanskou společností. Chce usnadnit širokou škálu opatření za účelem transformace odvětví stavebnictví tak, aby i toto odvětví přispělo k hlavnímu cíli: nedovolit nárůst globálního oteplení o víc než 2 ºC.

Změna klimatu je bezprecedentní jev životního prostředí s dramatickými sociálními důsledky a dalekosáhlými ekonomickými dopady. Její řešení je hlavním úkolem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), který si klade za cíl posílit odolnost vůči změnám klimatu pomocí nízkoemisních strategií pro trvale udržitelný rozvoj a lidský blahobyt. Aktivity UNEP se zaměřují především na adaptaci ekosystémů, snižování emisí z odlesňování, jako i snížení emisí skleníkových plynů v souvislosti s energetickými zdroji. Divize UNEP pro technologie, průmysl a ekonomiku (DTIE) prostřednictvím svého Oboru pro energetiku, klima a technologie podporuje využívání obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické efektivity v rozvojových zemích.

Zapojení do klimatické akce

V rámci Dne stavebnictví se konalo několik důležitých jednání, jejichž leitmotivem byla mobilizace stavebního sektoru pro klimatickou akci. Výstavba budov by měla v rámci mezinárodního programu plně respektovat globální cíle udržitelného rozvoje OSN. Proto se hned první tematický panel týkal veřejné politiky a její připravenosti k realizaci dlouhodobých akčních plánů. Zdůraznil klíčovou roli jurisdikce pro organizaci a usnadnění integrované politiky, směrující k nízkouhlíkovému a klimaticky odolnému životnímu prostředí.

Druhý panel byl zaměřen na transformaci hodnotového řetězce. Hledal odpovědi na otázku, do jaké míry je stavební odvětví připravené pro masivní výstavbu nízkoemisních budov a ekologické renovace. Rozebíral možnosti, jak mohou zúčastněné strany stavebního sektoru efektivně spolupracovat na řešeních, co nejlépe přizpůsobených místním podmínkám.

Tématem třetího panelu bylo přemostění investičních mezer – připravenost zvýšit finanční investice do budování energetické účinnosti budov. Zintenzivnění veřejného i soukromého financování udržitelného stavebnictví a energetické účinnosti budov může významně přispět také k realizaci národních závazků jednotlivých zemí ke snižování uhlíkových emisí (INDCs – Intended Nationally Determined Contributions).

Zasedání Globální aliance pro budovy a stavebnictví společně zahájili představitelé francouzské vlády, coby pořádající země, a vlády Maroka, které bude hostit příští COP-UNEP. Konstatovali, že růst stavebního odvětví představuje obrovský potenciál opatření v oblasti klimatu. Proto je tak důležité, aby se do globální klimatické akce rovněž v rámci stavebního odvětví zapojily všechny země, města, veřejné i soukromé organizace a v mnohem větším měřítku realizovaly ambiciózní klimatická opatření.

Téměř tři čtvrtiny populace žijí ve městech

Neustávající rozšiřování velkých měst, kde dnes žije již více než 70 % světové populace, ukazuje, že stavební sektor se stává stále důležitějším jako těžiště boje proti změně klimatu. Plánování, návrhy, realizace a rekonstrukce staveb nabízí obrovský potenciál pro rychlý růst energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, stejně jako řešení posilující rezistenci proti změně klimatu.  Zároveň vytváří řadu dalších výhod – lepší a bezpečnější životní prostředí, velké úspory nákladů, příjmový potenciál a velké snížení emisí skleníkových plynů.

Stavebnictví produkuje až více než 30 % globálních emisí skleníkových plynů. Tyto emise se mohou do roku 2050 zdvojnásobit, pokud bychom i dále pokračovali v zažitých kolejích. Rychlá urbanizace může urychlit nárůst rizik a zranitelnosti životního prostředí, způsobených změnou klimatu. Využívání budov je dlouhodobý proces, přesahující generace. Dnešní nové budovy představují vybavení, které se bude dále využívat v budoucnosti. Kdybychom stavebnictví netransformovali do udržitelné podoby, uzavřeli bychom si cestu ke snižování emisí na celá desetiletí.

Vyhlídky jsou optimistické – osvědčené metody a technologie, které využívají energii z obnovitelných zdrojů, stejně jako řešení rekonstrukcí budov s vysokou uhlíkovou stopou, jsou k dispozici pro všechny. Ekonomické, zdravotní a sociální přínosy udržitelného stavebnictví jsou signifikantní. Budovy poskytují lidem přístřeší, místo pro soukromý život, práci, vzdělávání a  společenské vyžití. Ze stavební činnosti pochází asi 50 % světového bohatství. Toto odvětví totiž poskytuje jednu z největších zaměstnaností na místních úrovních, čím významně přispívá ke zmírnění chudoby.

Strategie: komunikace, spolupráce, řešení na míru

Globální aliance pro stavebnictví zdůrazňuje, že v rámci národních příspěvků k omezení globálního oteplování (INDCs) právě stavební sektor dobře umožňuje provádění ambiciózních opatření, schopných překročit stanovené cíle. Ve své strategii proto zvýrazňuje důležitost tří zásad: komunikace, spolupráce a řešení na míru.

Komunikace by měla zahrnovat jasné definování odvětvových cílů, výměnu informací, transparentnost, zviditelňování nových příležitostí i výsledků realizovaných opatření ve stavebnictví. Spolupráce je základní podmínkou dalšího rozvoje veřejné politiky a tržní transformace směrem ke klimatické neutralitě. Je to realizace partnerství, sdílení technologií a know-how, které vede k lepšímu podnikání, přístupu k efektivnímu financování a zdrojům.

Řešení nové výstavby i rekonstrukce stávajících budov by měla být přizpůsobená místním podmínkám, které mají vlastní, specifické požadavky. Cíl je pro celý rezort jednotný – rozvíjet systém energetické účinnosti budov a využívat nízkoemisní materiály v takové míře, aby globální oteplování nepřekročilo 2 °C. Celý stavební rezort může čerpat inspiraci a podporu zejména z Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), jeho Sustainable Buildings and Construction Programme, organizací jako například Architektura 2030, Klimatické technologické centrum a síť (CTCN), evropská asociace Energy-cities, Global Buildings Performance Network, Global Environment Facility, ICLEI – Místní vlády pro udržitelný rozvoj, Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, International Energy Agency, International Partnership for Energy Efficiency Cooperacion (IPEEC), Mezinárodní unie architektů, The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group, Royal Institution of Chartered Surveyors, iniciativa Udržitelná energie pro všechny (SE4All), The Energy and Resources Institute (TERI), UNEP Global District Energy in Cities Initiative, UNEP Finance Initiative, UNEP Sustainable Buildings and Climate Initiative, UN-HABITAT, Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD), Světová rada pro šetrné budovy (Green Building Council), World Resources Institute (WRI) aj. Za stěžejní iniciativy jsou považovány například Global District Energy in Cities Initiative, Net Zero Buildings, Zelené školy, cenově dostupné a trvale udržitelné bydlení, řešení pro tropickou architekturu, kultovní stavby, klimatické akce ve městech apod.

-bb-