Světoví vědci znovu varují lidstvo před ničením Země

Světoví vědci znovu varují lidstvo před ničením Země

Biodiverzita

V roce 1992 vydalo 1 500 vědců z různých zemí světa varování o kritickém stavu naší planety. Bohužel, k lepšímu se změnilo jen minimum. Stav životního prostředí na Zemi se dále zhoršuje. Proto vědci k 25. výročí původní zprávy, varují znovu. Pod druhé varování se koncem roku 2017 podepsalo 15 364 akademiků ze 184 zemí a další stále přibývají.

Pokud lidstvo nepřestane drancovat životní prostředí a likvidovat živou přírodu, nevyhneme se obrovské, neřešitelné bídě. Následkem dalšího poškozování planety a pokračujícího růstu lidské populace může dojít k ekologické katastrofě. K vyčerpání ozonové vrstvy, likvidaci podmořského života a lesních ekosystémů. Také ke kritickému snížení biodiverzity a prohloubení následků klimatické změny. 

Potřeba změny je naléhavá, aby se mohlo co nejlépe předejít nebezpečným důsledkům. Autoři deklarace z roku 1992 se obávali, že lidstvo poškozuje ekosystémy Země nad rámec jejich regenerační kapacity. Popsali limity tolerance procesů narušujících různé části biosféry, které mohou způsobit podstatné a nezvratné škody. K varování „Unie znepokojených vědců“ se před 25 lety přidala i většina žijících nositelů Nobelovy ceny.

Lidská populace roste geometricky. Jenom od první „Výzvy lidstvu“ se za 25 let počet lidí zvýšil o 35 procent. Z necelých 5,5 miliardy vzrostl na dnešních více než 7,5 miliardy. Tím se zvyšuje napětí a snižuje možnost dosáhnout udržitelné budoucnosti. Lidské jednání se musí změnit.  Je nutné snížit emise skleníkových plynů, ustoupit od fosilních paliv, zastavit odlesňování a chránit biologickou rozmanitost. 

Poslední data však ukazují, že kromě stabilizace ozónové vrstvy ve stratosféře a stále se zvyšujícímu podílu energie z obnovitelných zdrojů, lidstvo v řešení ekologických problémů nedosáhlo pokrok. Spíš naopak, některé se výrazně zhoršily. Aktuální varování publikoval v listopadovém čísle vědecký časopis Bioscience. K světové výzvě se teď připojili také čeští vědci, zejména zoologové a botanici.

Alarmující trendy

Podle nové „Výzvy lidstvu“ je obzvlášť znepokojující potenciální vývoj katastrofické změny klimatu. K tomu dochází v důsledku rostoucího objemu skleníkových plynů, odlesňování a zemědělské výroby a zvyšování spotřeby masa. 

Navíc jsme rozpoutali proces hromadného zániku mnoha druhů živočichů a rostlin, které mohou vyhynout už do konce tohoto století. Byla by to šestá likvidace pozemské biodiverzity v průběhu zhruba 540 milionů let. 

Naši budoucnost ohrožujeme tím, že neřídíme intenzivní, geograficky a demograficky nerovnou materiálovou spotřebu. Zároveň nevnímáme rychlý populační růst jako hlavní hnací sílu mnoha ekologických a dokonce i společenských hrozeb. 

Populační růst se dosud nepodařilo dostatečně omezit. Nepovedlo se ani přehodnotit roli ekonomiky založené na neustálém růstu, omezit skleníkové plyny a stimulovat obnovitelnou energii. Podle vědců je nízká i ochrana životní prostředí a obnova ekosystémů. Stejně tak se nedaří omezit znečištění, zastavit nepokoje a omezit invazivní cizí druhy. 

Lidstvo nepřijímá naléhavé kroky potřebné k ochraně naší ohrožené biosféry.

Občané, vědci i média by měli žádat po svých politických lídrech, aby podnikly kroky jako morální imperativ pro současné i budoucí generace pozemského života. Úsilí je třeba vyvíjet již na místní úrovni. Pouze vytrvalá opozice dokáže dotlačit politiky, aby udělali správnou věc, říkají vědci. 

Zároveň ale lidé musí změnit individuální spotřební chování. Vědci doporučují více, lépe a účinněji chránit přírodu a recyklovat suroviny. Důležitým bodem je stabilizace počtu obyvatel Země pomocí antikoncepce, snižování chudoby až k jejímu úplnému odstraněn a rovnost pohlaví.

Jak si udržet kvalitu života

Přechod k udržitelnému rozvoji života na naší planetě vyžaduje realizaci těchto opatření:

 • Vytvoření dobře financovaných a spravovaných chráněných oblastí pro významnou část pozemských, mořských, sladkovodních a vzdušných přírodních lokalit.
 • Zachování přírodních ekosystémových služeb zastavením přeměny lesů, pastvin a jiných přírodních prostředí.
 • Obnovení původních rostlinných komunit v široké škále, a to zejména lesních krajin.
 • Obnovení regionů s původními druhy, zejména dravci, aby se obnovily ekologické procesy a jejich dynamika.
 • Přijetí vhodných politických nástrojů k zastavení hrozby vyhubení chráněných druhů živočichů i rostlin, využívaných pro komerční účely prostřednictvím pytláctví a černého obchodu s ohroženými druhy.
 • Snížit plýtvání potravinami prostřednictvím vzdělávání a lepší infrastruktury.
 • Podporu zvyšování podílu rostlinné stravy.
 • Další snižování porodnosti zajištěním přístupu ke vzdělávacím a poradenským službám rodinného plánování pro ženy i muže, zejména v oblastech, kde stále chybí.
 • Zvyšování vzdělání o přírodním prostředí u dětí, stejně jako celková angažovanost společnosti při oceňování důležitosti živé přírody.
 • Investice a nákupy za účelem podpory pozitivních změn životního prostředí.
 • Prosazování nových ekologických technologií a masivního zavádění obnovitelných zdrojů energie při postupném odstraňování dotací na výrobu energie z fosilních paliv.
 • Revizi ekonomiky s cílem snížit nerovnost bohatství a zajistit, aby ceny, daňové a motivační systémy zohledňovaly skutečné náklady, které spotřební modely kladou na naše životní prostředí.
 • Dlouhodobě a vědecky obhajitelně odhadovat udržitelnou velikost lidské populace, a na úrovni států i politických lídrů tento zásadní cíl podporovat.

„Aby se zabránilo rozsáhlému utrpení a katastrofální ztrátě biologické rozmanitosti, musí lidstvo uplatňovat ekologičtější alternativu k obvyklým obchodním praktikám“, konstatuje se v novém varování. „Tato doporučení zazněla již před 25 lety, ale reakce nebyly ve všech ohledech dostatečné. Brzy bude už pozdě na to, abychom se dokázali odklonit ze špatného směru, a čas nám rychle vyprchává. Musíme si uvědomit v našem každodenním životě i ve všech řídících institucích, že živoucí Země je našim jediným domovem“.

Základním krokem je zabránit přelidnění

Základním hrozbou je podle vědců přelidnění. Například v roce 1960 připadalo na jednoho obyvatele naší planety o polovinu víc pitné vody, než je tomu dnes. Podle OSN bude lidstvo už v roce 2030 potřebovat k přežití o 40 procent víc pitné vody, než kolik bude reálně k dispozici. 

Zvyšování populace tlačí i na produkci potravin a zemědělské výnosy. Větší potřeba zemědělské půdy ubírá zase z lesů. Za posledních 25 let zmizelo z mapy světa kolem 130 milionů hektarů lesů. 

Klesají také rybí populace ve světových oceánech. Vědci bijí na poplach, že pokud se pokles nezastaví, do roku 2050 můžou zkolabovat populace všech ryb využívaných v potravinářství. 

Podle hlavního autora „Výzvy lidstvu“, profesora Williama Rippla z Oregonské státní univerzity v USA, je nutné podnítit rozsáhlou debatu o globálním životním prostředí a upozorňovat na skutečnost, že naše nastoupená cesta je dále opravdu neudržitelná.

Náš život závisí na zdraví naší planety

Zpráva ukazuje že, lze dosáhnout viditelného zlepšení. Podle údajů Světové banky jsme za posledních 25 let udělali pokroky při snižování extrémní chudoby a vymýcení hladu. V blízké době bychom měli v globálním měřítku zaregistrovat určitý pokrok v poklesu porodnosti v chudých regionech. Zejména díky investicím do vzdělávání dívek a žen. V některých oblastech se podařilo zastavit či zpomalit tempo odlesňování, rychle roste odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů. Další pokrok však vyžaduje změny v politice životního prostředí, v lidském chování a vyrovnávání globálních nerovností.

Nikdy v historii se nestalo, aby tolik světových vědců podepsalo a oficiálně podpořilo publikovaný článek. Zaznamenané environmentální trendy jsou exaktně ověřitelné, obavy z nich vyplývající jsou reálné. Aliance světových vědců oslovuje světovou veřejnost, protože považuje za důležité, aby se lidé zapojili a přicházeli s praktickými řešeními situací ve svých regionech. A také, aby se do řešení globálních trendů jednotně vložili světoví lídři.

„Při společném respektování rozmanitosti lidí a názorů a potřebě sociální spravedlnosti po celém světě můžeme dosáhnout velkého pokroku v zájmu lidstva a planety,“ uzavírají autoři svoje druhé „Varování lidstva“.