Úřad vlády představil veřejnosti plán, jak Česko chce naplnit Cíle udržitelného rozvoje

Úřad vlády představil veřejnosti plán, jak chce Česko naplnit Cíle udržitelného rozvoje

Agenda 2030
ČR2030

Sedm desítek zástupců státní správy, firem, neziskových organizací i akademické sféry diskutovalo ve středu 29. listopadu v Hrzánském paláci plán na naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN. Odbor pro udržitelný rozvoj zde představil připravovaný dokument Implementace Agendy 2030.

Jednou z důležitých otázek k naplňování Cílů udržitelného rozvoje je podpora zapojení nestátních aktérů, včetně organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a další ohrožené skupiny, do procesu implementace a formulace národních priorit v oblasti udržitelného rozvoje. 

Participace a zapojení všech je přitom jedním z klíčových principů Agendy 2030. Na jejím naplňování by se proto měli podílet i ti, na něž se cíle zaměřují.  Jako zásadní byla přitom účastníky vyhodnocena schopnost identifikace těchto skupin a odstraňování překážek bránících jejich účasti, především pak fyzických, socio-ekonomických a jazykových bariér. 

Diskuze se točila také kolem prioritních cílů, například s ohledem na vodu a půdu, nutnost koherence politik a koordinovaného přístupu jednotlivých aktérů aktivních v procesu v implementace. Pro vyřešení některých klíčových problémů v oblasti zdravotnictví a zapojení relevantních aktérů by přitom měly být zajištěny dostatečné finanční zdroje i institucionální kapacity.  

Z publika také zazněl podnět a podpora snahám ustanovit do budoucna na Úřadu vlády tzv. „Centre of Governance“, které by České republice zajistilo dlouhodobou strategickou vizi svého směřování. Pro vyřešení některých klíčových problémů v oblasti zdravotnictví a zapojení relevantních aktérů by přitom měly být zajištěny dostatečné finanční zdroje i institucionální kapacity.

Dalším ze zásadních vznesených podnětů byla důležitost komunikace a šíření povědomí o udržitelném rozvoji. Účastníci poukázali hlavně na možnost využití tradičních médií, sociálních sítí a ambasadorů z řad známých osobností. Důležitou roli přitom hraje vzdělávací systém, především jeho inkluzivita a environmentální a globální rozvojové vzdělávání. 

Zástupci Odboru pro udržitelný rozvoj účastníky informovali o dalších krocích v procesu implementace, které zahrnují reflexi podnětů z veřejného projednání v materiálu, jednání s navrženými gestory Cílů udržitelného rozvoje a nastavení vhodných informačních kanálů a koordinačních mechanismů, včetně zvýšené spolupráce všech relevantních poradních orgánů vlády. Materiál bude vládě předložen do konce května 2018.

Projednání bylo již třetí veřejnou diskusí k problematice Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, kterou Úřad vlády v roce 2017 uspořádal. 

Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou součástí dokumentu s názvem Přeměna našeho světa: Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, který byl přijat na summitu Organizace spojených národů v září roku 2015. Celkem se jedná o 17 cílů a jejich 169 podcílů, které představují doposud nejambicióznější a nejkomplexnější soubor hlavních zásad globálního rozvoje. 

Zodpovědnost za implementaci na národní úrovni mají všechny členské státy OSN. V České republice je hlavním gestorem naplňování Úřad vlády a hlavní implementační platformou Cílů udržitelného rozvoje Strategický rámec Česká republika 2030, schválený vládou v dubnu 2017. Ten promítá věcné priority České republiky v rámci Cílů udržitelného rozvoje do specifických cílů napříč šesti klíčovými oblastmi. 

Úspěšná implementace takto komplexní agendy vyžaduje zapojení širokého spektra aktérů napříč sektory, včetně aktérů s dosahem k nejvíce ohroženým skupinám. Cílem veřejného projednání bylo proto jejich zapojení již do fáze přípravy návrhu a formulace priorit a následně dále i procesu implementace. Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády na projednání pozval také zástupce dalších relevantních poradních orgánů vlády, nad rámec Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích výborů a pracovních skupin, které se přípravou materiálu zabývají.

Důležité odkazy

Národní zpráva o implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (v anglickém jazyce) 

Pilotní studie OECD Measuring Distance to SDGs Targets (v anglickém jazyce)

Fotogalerie

Veřejné projednání Agendy 2030 v Hrzánském paláci
Veřejné projednání Agendy 2030 v Hrzánském paláci
Veřejné projednání Agendy 2030 v Hrzánském paláci
Veřejné projednání Agendy 2030 v Hrzánském paláci
Veřejné projednání Agendy 2030 v Hrzánském paláci

Video

Přílohy