Brána debatě otevřená

Vize vzdělávání: Brána debatě otevřená?

Týden udržitelnosti
Vzdělávání

V rámci prvního Evropského týdne udržitelného rozvoje konaného v České republice proběhlo celkem 87 akcí. Jednou z nich byla i Vize vzdělávání: Brána debatě otevřená.

Uskutečnila se 4. června 2015 v Era světě a trvala celý pracovní den – a práce v jejím rámci bylo dostatek. Nejednalo se o konferenci či blok přednášek, kde experti hovoří k Těm druhým. Naopak, cílem akce bylo představit odborné veřejnosti dlouho připravovaný rámec Vize vzdělávání pro Česko a otevřít jej široké diskuzi napříč různými organizacemi z neziskové i podnikatelské sféry.

První část byla koncipována jako panelová diskuze, v níž zástupci vybraných organizací diskutovali nad vybranými tématy s publikem, v němž byli zastoupeni aktéři jednotlivých složek vzdělávacího systému v ČR. V panelu byla přítomna Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR; Miloš Rathouský, zástupce ředitelky sekce pro oblast vzdělávání a kohezní politiky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR; Břetislav Svozil, ředitel základní školy v Deblíně; Jiří Kulich, ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory.

Průběh diskuze byl rozdělen do tří samostatných ale vzájemně souvisejících celků. V první části byla probírána současná situace vzdělávání v ČR, přičemž pozornost byla zaměřena především na jeho význam pro přípravu na život osobní, občanský a pracovní a to jak ve světě současném, tak budoucím. Zde jednotliví diskutující upozorňovali jak na chybějící diskuzi o směřování vzdělávání, tak na potřebu komplexního a celoživotního vzdělávání, jež by mělo být obohaceno o technické přístupy a které by tak absolventy připravovaly na praktické využití nabytých znalostí. Bylo upozorněno také na fakt, že ČR je ve srovnání s ostatními zeměmi OECD v dlouhodobém poklesu úrovně znalostí, zejména co se týče znalosti angličtiny a uplatňování inovací ve školství. Diskutující se shodli, že podoba vzdělávání je zásadním celospolečenským tématem, a vyžaduje tak své vize i cíle.

V druhé části panelové diskuze se proto diskutovala již konkrétní podoba této vize, dokument, který připravili zástupci řady českých organizací a oborových platforem (jmenovitě: Centrum pro otázky životního prostředí UK, Člověk v tísni, EDUin, České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS, Glopolis, Informační centrum OSN v Praze, NaZemi, Pedagogická fakulta UK, Sdružení TEREZA, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Zelený kruh). Předložená vize se zaměřuje na formulování rámce, který by se mohl stát základním společným jmenovatelem pro další debaty o vzdělávání, popř. i pro tvorbu konkrétních strategií, plánů a metodik. Vize pak formuluje čtyři základní kameny pro podoby vzdělávání v České republice. To by podle ní mělo směřovat k výchově člověka, který je: otevřený, zakotvený, sebevědomý a angažovaný (jak je předloženo a dále rozpracováno ve schematickém znázornění). V následující diskuzi se probíraly jednotlivé principy a otázka, zda tato výchova vede k uplatnění na trhu práce.

Diskutující vyjadřovali názor, že je Vizi třeba rozepsat do výstupů a dovedností a poskytnout srozumitelný návod k pojmům, jež v ní jsou obsaženy. Vzhledem k tomu, že se jedná o vizi skupinovou, bude potřeba nad ní vést dlouhodobé debaty. V další části byly projednávány procesuální aspekty, tedy možnosti, jak tuto Vizi dále rozpracovat, předložit ji činným orgánům, popř. její zásady implementovat do vzdělávacích systémů. Zde byla zdůrazněna potřeba spolupráce se státními institucemi, především s Ministerstvem školství; bylo zároveň zmiňováno, že do dalšího vytváření této Vize a konkrétních výstupů by měla být zapojena celá česká společnost.

Odpoledne proběhl workshop v podobě debaty pracovních skupin nad konkrétními podněty, které byly projednávány během panelové diskuze. V jejím rámci byly zaznamenány další názory na konkrétní aspekty Vize od klíčových aktérů (z neziskových organizací, veřejné správy, vzdělávacích institucí a podnikatelské sféry). Účastníci se shodli, že vize vzdělávání je klíčová nejen pro generace současné ale i budoucí a základním předpokladem pro naplňování principů udržitelného rozvoje. Dobrá strategie vzdělávání by tak v sobě měla zahrnovat i vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Na následujících odkazech si je možné pustit záznam z konference (část 1, část 2, část 3) a prohlédnout fotografie (zde).

-ep-